top of page

Schepen Engelbosch kocht in alle stilte woonuitbreidingsgrond van kerkfabriek: "Voor m'n geitjes"

"Dit stuk grond grenst aan de tuin van mijn gezinswoning en werd door mijn man en mij privé gekocht om te tuinieren en geitjes te houden"

in picture: Stuk grond dat schepen Engelbosch kocht van de Velmse Kerkfabriek


De Truiense schepen van Ruimtelijke Ordening en voorzitter van AGOST Jelle Engelbosch (N-VA) kocht ongeveer een jaar geleden een groot stuk grond van 47,6 are van de Velmse kerkfabriek dat ingekleurd is als woonuitbreidingsgebied. Als privé-persoon wel te verstaan. "De aankoop is volledig wettelijk verlopen", reageert Engelbosch op de aantijgingen.


Het was een woelige vergadering in de parochiezaal van Velm afgelopen donderdagavond. Verschillende landbouwers namen het woord tijdens de publieke raadpleging over het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zuidwestelijk Dorpengeheel. "Waarom heeft de kerkfabriek van Velm het stuk grond naast het huis van schepen Engelbosch onderhands verkocht aan de schepen. Er waren ook wel wat andere landbouwers geïnteresseerd. Maar die mochten het niet kopen. Er is al zo weinig vrije landbouwgrond in Velm en dan wordt dit gekocht door de schepen van Ruimtelijke Ordening", vroeg een bozige Velmse landbouwer aan burgemeester Veerle Heeren (CD&V). Die moest de man het antwoord schuldig blijven omdat ze het naar eigen zeggen niet wist. Ook de schepen kon niet antwoorden, want hij had zich vreemd genoeg laten verontschuldigen."

Woonuitbreidingsgebieden zijn reservezones om aan zeer specifieke woonnoden tegemoet te komen of om bijkomende woningen te realiseren als het reeds bestemde woongebied ontoereikend blijkt. Landbouwgrond kan dus bouwgrond worden.

Ruiken naar grondspeculatie?

Wat staat er nu in dat Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zuidwestelijk Dorpengeheel over Velm. Leest u even mee: "De stad Sint-Truiden wenst het kerkdorp Velm te versterken tot een groot dorp binnen het zuidelijke landbouwgebied, dat zich naar de randen toe duidelijk aftekent tegenover de omliggende plateaus. Velm wordt een groot dorp. Qua wonen en voorzieningen is het hierop afgestemd. Groei van de woonfunctie wordt gericht op het centrum door sturing en fasering van ontwikkelingen. Indien voor bijkomende woningen (ook sociale huur- en koopwoningen) te weinig plaats in het dorpsweefsel is, zijn woonuitbreidingsgebieden voorzien." Te weten dat de fruitplantages achter het stuk grond dat Engelbosch kocht van de Velmse kerkfabriek, al meer dan 10 jaar woonuitbreidingsgebied van de stad Sint-Truiden is. Alles ruikt hier verdacht veel naar grondspeculatie, waarbij de schepen van Ruimtelijke Ordening en voorzitter van AGOST Jelle Engelbosch (N-VA) wel op een heel slappe deontologische koord danst.


Gaten in het geheugen

De voorzitter van de kerkfabriek Velm, Marc Streignaerts bevestigt de verkoop aan schepen Jelle Engelbosch (N-VA). Maar heeft plots gaten in zijn geheugen wanneer we vragen wanneer die verkoop heeft plaatsgevonden. "Dat weet ik niet meer", zegt Streignaerts. "Dat moet u aan notaris Philippe Odeurs vragen, die heeft alles in kannen en kruiken gegoten." Notaris Odeurs bevestigt, noch ontkent wanneer we hem de zaak voorleggen. Waarvan akte. Al blijft het vreemd dat een voorzitter van een kerkfabriek niet weet wanneer hij een groot stuk grond verkoopt, dat dan ook nog in woonuitbreidingsgebied ligt.


Onderhands of publiek

We vroegen schepen Jelle Engelbosch om ons meer uitleg te verschaffen. Wanneer kocht hij dat stuk grond? Waarom kocht hij dat stuk grond? Is dat stuk grond bouwgrond of landbouwgrond? Is dat openbaar of onderhands gebeurd? Waarbij we de schepen herinneren aan de omzendbrief BB 2010/02 van 12 februari 2010. "Vervreemding van onroerende goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van erkende erediensten" wordt als algemeen beginsel gesteld dat bij elke onroerende vervreemding de openbare verkoop de algemene regel is en de onderhandse verkoop de uitzondering. De hele bevolking moet immers de gelegenheid krijgen om een bod te doen. Daarnaast zou een openbare verkoop ook de beste garantie zijn voor het verkrijgen van een goede prijs. "


Patrimoniumlijst

Is de aankoop van het stuk grond privé gegaan of met een firma aangekocht? Heeft de pachter het voorkooprecht gekregen? Was Engelbosch op de hoogte dat de weide achter dat stuk grond volgens het GRUP in aanmerking komt als woonuitbreidingsgebied. Lijkt uw aankoop volgens u dan niet op speculatie? De aanpalende stadsgronden (fruitplantages): staan die op de te verkopen patrimoniumlijst? Zijn ze bouwgrond of landbouwgrond? Waarom worden landbouwgronden daar niet verpacht aan boeren voor onderhoud en teelten? Vindt u het deontologisch verantwoord dat u als schepen van Ruimtelijke Ordening een stuk grond van de Kerkfabriek Velm koopt, terwijl uw partijgenoot Jo Francois schepen van Kerkfabrieken is? Hoeveel dotatie kreeg kerkfabriek Velm afgelopen 3 jaar? Worden kerkfabrieken gestimuleerd patrimonium te verkopen en is daar dan een vermindering van dotatie aan gekoppeld?


Privéleven van politici

"Het is betreurenswaardig dat onwaarheden worden verteld", reageert schepen van Ruimtelijke Ordening Jelle Engelbosch (N-VA). "Ook al weerleg ik ze, de insinuatie wordt toch geschreven en de verdachtmaking gretig de wereld ingestuurd. Blijkbaar mag iedereen eender wat op sociale media gooien en grasduinen in het privéleven van politici. De aankoop is volledig wettelijk verlopen en ook de pachter heeft wel degelijk voorkooprecht gehad. Denk je nu werkelijk dat naast de kerkfabriek, ook de kerkraad, het centraal kerkbestuur, de provincie en notaris deze verkoop anders hadden goedgekeurd?"

Voor onze geitjes

"Dit stuk grond grenst aan de tuin van mijn gezinswoning en werd door mijn man en mij privé gekocht om te tuinieren en geitjes te houden zodra de lopende pacht afgelopen is", gaat Engelbosch verder. "Wie mijn sociale media volgt weet dat dat mijn hobby is. Al decennialang is dit ingekleurd als woonuitbreidingsgebied en dat is ook de prijs die ik heb moeten betalen, na een schatting door een expert. Bovendien werd dit gebied lang voor mijn tijd mee opgenomen in de “te verdichten dorpskern” Publiek beschikbaar. Van speculatie of voorkennis is dus geen sprake. Dit perceel is vandaag niet omgevormd tot effectieve bouwgrond en persoonlijk ben ik alvast geen vragende partij."

Geen belangenvermenging

"Of dit ooit zal gebeuren hangt van de visie van vele actoren af die hun zeg hebben over een RUP. (Gecoro, gemeenteraad, provincie, adviesinstanties,…). De tijden dat een politicus op eigen houtje zomaar gronden kon veranderen in bouwgrond liggen gelukkig ver achter ons. Trouwens, de Vlaamse regering heeft er voor gezorgd dat eventuele meerwaarde zal worden wegbelast. Om geen enkele schijn van belangenvermenging te wekken, heb ik de bevoegdheid als schepen rond het ‘RUP Zuidwestelijke dorpen’ al van bij de start overgedragen aan de burgemeester. Ik neem aan geen enkele vergadering, debat of stemming hierover deel."


Maar op de cruciale vraag waarom die verkoop nu onderhands gebeurde, krijgen we geen antwoord.


2.014 weergaven3 opmerkingen

3 Comments


dirk.haverhals
dirk.haverhals
Sep 16, 2021

4760 m2 om schapen en geitjes op te houden? Over hoeveel dieren gaat dat dan?

Like
Hugo Hechtermans
Hugo Hechtermans
Sep 17, 2021
Replying to

Ongeveer 70m.x70m. Dat kunnen wel 3 bouwplaatsen worden. 🐏🐑🐑

Like

Hugo Hechtermans
Hugo Hechtermans
Sep 14, 2021

Men zou het "zelfbediening" kunnen noemen.

Like
bottom of page