top of page

Waarover de Truiense gemeenteraad vanavond samenkomt
De Jeanne Duboisstraat, Terrassen op de Groenmarkt, Gebruik openbaar toilet, Zonnepanelen voor sociale huurders en subsidie voor buurtcomités


Vanavond om 20u.00 gaat de digitale gemeenteraad van de Stad Sint-Truiden van start. Wie deze gemeenteraad live wil volgen klikt best hier. Wij verzamelden enkele opmerkelijke punten of punten waarvan we verwachten dat er wat discussie kan ontstaan. Al zit het venijn steeds in de staart wanneer de gemeenteraadsleden van de oppositie hun SCUD's in de vorm van een variapunt op de meerderheid afvuren. Ze doen dat in de varia omdat de meerderheid op voorhand niet zou weten wat de inhoud van de vraag zal zijn. Op die manier wordt de dossierkennis en parate kennis van een schepen of burgemeester gepolst. Niet zelden komen die dan ook uit de lucht gevallen. Vooral gemeenteraadsleden Filip Moers (sp.a) en Peter Van Dam (Groen) zijn meesters in deze discipline.

"Al zit het venijn steeds in de staart wanneer de gemeenteraadsleden van de oppositie op het einde van de gemeenteraad hun SCUD's in de vorm van een variapunt op de meerderheid afvuren.

Jeanne Duboisstraat

De gemeenteraad d.31 augustus 2020 ging principieel akkoord om aan de weg gelegen binnen het woonproject Brustem, gelegen tussen de Tomstraat en de Geelstraat de straatnaam "Jeanne Duboisstraat" toe te kennen. Er werd van 7 oktober 2020 tot en met 6 november 2020 een onderzoek gehouden. Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren of opmerkingen ingediend. Aan de stedelijke cultuurraad werd per post om advies gevraagd, zonder gevolg. Aan de gemeenteraad wordt bijgevolg gevraagd de naam "Jeanne Duboisstraat" definitief toe te kennen aan de weg gelegen binnen het woonproject Brustem, gelegen tussen de Tomstraat en de Geelstraat.


Terrassen Groenmarkt

De Groenmarkt maakt deel uit van het openbaar domein van de stad Sint-Truiden. Het stadsbestuur wenst, in navolging van wat op de Grote Markt en het Heilig Hartplein werd gerealiseerd, ook de Groenmarkt te uniformiseren teneinde de groei van de stad en de economie te stimuleren. De stad Sint-Truiden wenst AGOST opdracht te geven om dit uniforme uitzicht op de Groenmarkt te realiseren door middel van uniforme vaste terrasconstructies en daartoe een domeinconcessie te verlenen aan AGOST.


Gebruik van het openbare toilet

Het is aangewezen om voor het openbaar toilet van het Abdijplein een retributie te heffen ter compensatie van de onderhoudskosten. De meerderheid stelt het tarief vast op 0.50 euro per toiletbezoek.


Toekenning basissubsidies aan erkende buurtcomités die niet in aanmerking kwamen voor de uitbetaling van de 150% subsidie in kader van het impactplan Levenskwaliteit

In uitvoering van het Impactplan Levenskwaliteit werd door de gemeenteraad van 31 augustus 2020 beslist om alle verenigingen en dus ook alle buurtcomités voor 2020 een extra financiële impuls te geven. Concreet werd aan 47 erkende buurtcomités een subsidiebedrag toegekend van 375 euro (i.p.v. de gebruikelijke 250 euro). De subsidie werd dit jaar ook toegekend zonder dat aan de in het reglement opgenomen voorwaarden moest voldaan zijn. Buurtcomités die echter werden erkend na september 2019 en op het moment van de gemeenteraadsbeslissing dus nog geen jaar bestonden, vallen echter buiten het toepassingsgebied van bovengenoemde gemeenteraadsbeslissing. Het gaat om 12 buurtcomités. Omdat het onmogelijk is voor deze 12 buurtcomités om te voldoen aan de voorwaarden uit het reglement voor het bekomen van de basissubsidie van 250 euro, wordt voorgesteld om ook voor hen dit jaar tot een automatische toekenning over te gaan. Zij moeten enkel een aanvraag indienen zoals in het reglement voorzien en dit uiterlijk voor 30 november 2020.


De zon schijnt voor iedereen, ook voor sociale huurders. (bijgevoegd punt door de oppositie)

Toetreding cv Nieuw Sint-Truiden tot cv Aster. De meeste Vlaamse huisvestingsmaatschappijen hebben besloten om samen massaal zonnepanelen te plaatsen. Daardoor krijgen huurders een lagere elektriciteitsrekening én komen de maatschappijen verder tegemoet aan de klimaatambities van de steden. Sint-Truiden doet evenwel tot op heden niet mee. Wij vragen aan onze vertegenwoordigers in cv Nieuw Sint-Truiden om te pleiten voor deelname.


Wie vanavond om 20u.00 deze gemeenteraad live wil volgen klikt best hier

304 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page