top of page

Minister Zuhal Demir: "Vee best niet laten drinken van water uit Melsterbeek"

Lees de letterlijke Q&A over de vervuiling van de Melsterbeek tussen Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove (Vooruit) en Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA)


“Ik heb nog maar eens een schriftelijke parlementaire vraag gesteld aan … Zuhal Demir in verband met de eventuele vervuiling met Perfluoroctaansulfonaten (PFOS) van de Melsterbeek over een groot gedeelte van de loop, onder andere in de omgeving van Herk-De-Stad en Sint-Truiden”, zucht Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.


“Het antwoord is nog al geruststellend, maar ik vind dat we moeten blijven opletten", waarschuwt Ludwig Vandehove (Vooruit). "Ik blijf met een aantal onduidelijkheden zitten. Bovendien zou de bevolking in de brede omgeving geïnformeerd moeten worden over de stand van zaken. De metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) stellen dat de situatie verbeterd is in 2020 ten opzichte van 2016. De volgende metingen zijn pas voorzien in 2023. Het feit dat dergelijke metingen maar om de drie jaar doorgaan, vind ik veel te weinig. Voor mij wordt hiermee bevestigd dat leefmilieu en de vervuilingsproblematiek in Vlaanderen te weinig aandacht, lees financiële middelen en personeel, krijgen. Ik begrijp enigszins de regelmaat, maar na drie jaar kan er al een serieuze vervuiling optreden zonder dat het geweten is."


Tenneco en Stort Melveren

De stad Sint-Truiden zou er best aan doen om supplementair bodem- en waterstalen te laten nemen, vermits zowel het voormalige stort in Melveren, als het bedrijf Tennecco Automotive dichtbij de Melsterbeek liggen. De aanbeveling van minister Zuhal Demir om geen water voor vee te gebruiken is een nieuw gegeven. Daarenboven valt het voor mij aan te bevelen om onderzoeken te doen naar de velden waar het water wordt gebruikt om te besproeien.”


LETTERLIJK: Vraag en antwoord!


Vandenhove: "Is er al meer, concrete en recentere informatie over de vervuilingsgraad? Of zijn er enkel cijfers en/of parameters via de Antwerpse universiteit? Gelden die cijfers en/of parameters voor de hele afstand en/of enkel op bepaalde plaatsen?"


Demir: "Recent zijn er gegevens van de staalname in biota in 2020 beschikbaar gekomen, zie vraag 3 voor meer details. De metingen werden uitgevoerd ter hoogte van de VMM meetlocatie 433900 in Herk-de Stad. Deze meetplaats bevindt zich op de Melsterbeek net voor de monding in de Gete."


Vandenhove: "Zijn er nog bijkomende metingen in de Melsterbeek gepland om de PFOS-vervuiling in kaart te brengen? Graag desgevallend een overzicht van de geplande acties en hun timing."


Demir: "In de meetstrategie is opgenomen dat het punt 433900 in de Melsterbeek in een driejarige cyclus verder opgenomen wordt voor visweefsel en waterbodem en in de huidige planning voorzien in 2023. De Melsterbeek, punt 433900 wordt ook opgenomen in het meetprogramma voor oppervlaktewater, waarbij in het jaar van meting in biota, maandelijks een oppervlaktewatermonster genomen wordt en geanalyseerd op de aanwezigheid van PFAS."


Vandenhove: Zijn er recentere cijfers en/of metingen dan de studie uit de periode 2015-2018? Worden de cijfers van de Antwerpse universiteit bevestigd door meer officiële cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en/of andere Vlaamse instanties?


Demir: "De Universiteit Antwerpen heeft in opdracht van VMM de monstername en analyse uitgevoerd, dit zijn dus officiële cijfers van VMM. In de vismonsters uit 2016 werd een gemiddelde PFOS concentratie gemeten van 107 µg/kg versgewicht. In de monsters van 2020 wordt een gemiddelde concentratie gemeten van 22,8 µg/kg versgewicht, wat een uitgesproken daling is ten opzichte van de monsters uit 2016. De milieukwaliteitsnorm van PFOS in biota (9,1 µg/kg versgewicht) wordt echter gemiddeld gezien nog steeds overschreden, net zoals in veel waterlopen in Vlaanderen."


Vandenhove: Is de minister van oordeel dat de betrokken gemeenten en de omwonenden van de Melsterbeek officieel op de hoogte gebracht moeten worden door de VMM, de OVAM en/of andere Vlaamse instanties over de actuele toestand en in welke mate er al dan niet rekening gehouden moet worden met bepaalde elementen en/of welke bijkomende maatregelen genomen moeten worden? In welke mate is dat al gebeurd of zal dit nog gebeuren? Graag een overzicht van de reeds uitgevoerde en toekomstige infomomenten.


Demir: "Gelet op de sterke daling die vastgesteld werd in 2020, waarbij de concentraties in biota minder afwijken ten opzichte van de rest van Vlaanderen, is specifieke communicatie niet nodig op basis van de huidig gekende gegevens. Alle meetresultaten PFAS zullen ter beschikking gesteld worden via een dataplatform dat ontwikkeld wordt onder de supervisie van de opdrachthouder. De gemeenteraad van Sint-Truiden werd geïnformeerd door VMM op 9 november 2021."


Vandehove: Mag er nog gevist worden in de Melsterbeek? Gelden er specifieke maatregelen op welbepaalde plaatsen, waar de grootste vervuiling is aangetroffen? Mag de vis die uit de Melsterbeek gevangen wordt, geconsumeerd worden?


Demir: "Er gelden op dit moment geen specifieke maatregelen rond de Melsterbeek. consumptie van zelf gevangen vis wordt door VMM afgeraden. Dit is niet nieuw: algemeen wordt vanuit VMM al jaren geadviseerd om geen zelf gevangen vis te consumeren, niet alleen omwille van een mogelijke PFOS-problematiek maar ook omwille van de potentieel hoge concentraties van andere polluenten zoals kwik, pcb’s en dioxinen."


Vandenhove: "Mogen de landbouwers nog water trekken uit de Melsterbeek? Gelden er specifieke maatregelen op welbepaalde plaatsen, waar de grootste vervuiling is aangetroffen? Is het water nog kwalitatief genoeg voor het betrokken vee?"


Demir: "Er geldt geen verbod voor het onttrekken van water uit de Melsterbeek. Vanuit het voorzorgsbeginsel is het momenteel aan te bevelen andere waterbronnen te gebruiken voor het drenken van vee. Ik verwijs ook naar het antwoord op de schriftelijke vraag nr. 119 van mevrouw Tinne Rombouts."


Vandenhove: "In een brief aan de stad Herk-De-Stad laat de VMM weten: “Voor het onttrekken van water uit de (beek) geldt dat de gebruiker er zelf voor verantwoordelijk is om na te gaan of het door hem onttrokken water voldoet aan de kwaliteit die voor de door hem gewenste toepassing vereist is. Schuift de VMM hiermee de eigen verantwoordelijkheid niet af? Wat is het standpunt van de minister daarover? ”


Demir: "Voor het onttrekken van water uit de onbevaarbare waterlopen is volgens de wet onbevaarbare waterlopen en het uitvoeringsbesluit de onttrekker verantwoordelijk om na te gaan of het door hem onttrokken water voldoet aan de kwaliteit die voor de door hem gewenste toepassing vereist is. Het is duidelijk dat de beoordeling of het water geschikt is of niet, in sterke mate afhankelijk is van de toepassing waarvoor de onttrekker het water wenst te gebruiken. Het is dus zeker niet zo dat de VMM hiermee de verantwoordelijkheid van zich af te schuift."


Vandenhove: Welke bronnen zijn verantwoordelijk voor de vervuiling, en op welke locaties zijn de bronnen desgevallend gesitueerd?


Demir: "Samen met de lokale besturen, heeft de OVAM een inventarisatie opgemaakt van PFAS-verdachte locaties. Dit is een oplijsting van mogelijke PFAS-bronpercelen. Deze locaties worden gescreend op effectief gebruik van PFAS en, indien dit het geval is, onderzocht. Deze bronlocaties dienen eerst onderzocht te worden, om na te gaan of er impact is naar de omgeving toe."


633 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page