top of page

CD&V bezorgt met tegenzin rapport maar dreigt met strafrechtbank voor loslippige raadsledenOndertussen is het rapport van Audit Vlaanderen eindelijk in de mailboxen van de Truiense raadsleden beland. Onder zware druk van de meerderheidspartijen N-VA en Open VLD. Maar meteen verplicht gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans (CD&V) de raadsleden tot geheimhouding. Lees hier letterlijk!


Bijgevoegd vindt u betreffend rapport in opdracht van voorzitter Bert Stippelmans.

Elk raadslid dient conform artikel 221 van het decreet Lokaal Bestuur evenals conform artikel 7 van het oprichtingsbesluit van Audit Vlaanderen hierover te beschikken. Er is weliswaar geen termijn bepaald wanneer hierover beschikt dient te worden.

Een kennisgeving over de audit en de resultaten zal gebeuren tijdens de besloten raadszitting van maandag 30 augustus a.s. Manager-auditeur Wim Denaeyer zal toelichting gegeven. Zo kon ik van de voorzitter vernemen en wens u dan ook mede te delen. De formele uitnodiging voor deze zitting verloopt via de decretale bepalingen en het huishoudelijk reglement, uiterlijk 8 dagen voor betreffende zitting. Gezien de vele vragen wordt betreffend rapport u eerder bezorgd.

Aandachtpunt. De leden van de raad zijn tot geheimhouding verplicht. Hiertoe wordt door Audit Vlaanderen verwezen naar artikel 29 van het decreet Lokaal Bestuur. Audit Vlaanderen duidt verder: “dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging van raadsleden, alsmede van alle andere personen, vermeld in het eerste lid, wegens schending van het beroepsgeheim, overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.”


Audit Vlaanderen zal zelf het rapport ook niet publiceren en wees de ontvangers reeds op de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie opgenomen in het rapport en de verplichting om hier gepast mee om te gaan.


Wil iemand Bert Stippelmans op de hoogte brengen dat we ook in Sint-Truiden een democratie hebben en geen feodaal systeem?

1.764 weergaven2 opmerkingen

2 Comments


Jan Goffa
Jan Goffa
Aug 14, 2021

wie betaalt die audit ? De CD&V-zwijgkas ?

Like

Hugo Hechtermans
Hugo Hechtermans
Aug 13, 2021

Alle raadsleden zijn ''verkozenen des volks'' en hebben de PLICHT hun kiezers, die zij geacht worden te vertegenwoordigen, te allen tijden in te lichten en uitleg te verschaffen over wat er gebeurt in de gemeente. Degenen die dat willen voorkomen, zelfs met bedreiging tot ''strafrechtelijke vervolging'' horen daar niet thuis, maar misschien wel in Wit-Rusland !

Like
bottom of page